Center Nørrebro som uddannelsessted

 • ""
Introduktion til organisationen som praktik- eller uddannelsesplatform

Her på siden præsenterer vi Center Nørrebro som uddannelsessted. Du kan læse om vores profil, vores faglige ramme samt hvilke værdier vi vægter højt. For overskuelighedens skyld, har vi opdelt informationerne i otte kapitler:

 • En kort præsentation af Center Nørrebro
 • Værdier i Center Nørrebro
 • Center Nørrebros teoretiske referenceramme
 • Uddannelse
 • Uddannelsessøgende
 • Vejledning
 • Studiemål
 • Recovery som orienteringsgrundlag

 

En kort præsentation af Center Nørrebro

Center Nørrebro er ét af 4 centre for psykosocial rehabilitering (note 1), i Københavns kommune. Centret består af 13 administrative enheder, og er placeret på 16 forskellige adresser på Nørrebro.

Centret har kontakt med ca 1.000 borgere, der kan modtage hjælp, støtte og omsorg jvf. Servicelovens paragraffer; bl.a. § 85: støtte i egen bolig, §§ 107 og 108: midlertidig eller længerevarende boligtilbud, § 104-tilbud med fx anonym og tryghedsskabende kontakt og støtte. Hertil kommer et akuttilbud, som er åbent for alle, og hvor man kan komme uden henvisning fra serviceloven. Psykisk sårbare borgere i Københavns kommune kan således henvende sig til akuttilbuddet uden en henvisning.

Borgere, der er tildelt §§ 107 eller 108-støtte, har ret til at få udarbejdet en pædagogisk sundhedsplan, for at kunne fastholde deres samfundsmæssige rettigheder. Sundhedsplanen har til formål, at afdække hvad borgeren gerne vil have hjælp og støtte til. Sundhedsplanerne evalueres samt justeres efter behov - dog minimum tre gange årligt - sideløbende med at samarbejdet mellem borger og ansatte evalueres.

De samfundsmæssige rettigheder, der løbende samarbejdes omkring er fx: At træffe beslutninger om eget liv, at bo i egen bolig, at komme omkring og have kontakt med andre mennesker, at have et arbejde og/eller aktivitet i hverdagen, at have mulighed for at modtage behandling, at få råd og vejledning, at få undervisning/uddannelse, at dyrke interesser, og at have en økonomi.
 

Værdier i Center Nørrebro

Vores værdisæt og grundlæggende antagelser er for os væsentlige i det daglige sociale-, sundhedsfaglige- og pædagogiske arbejde. Værdierne understøtter de ansatte i at fastholde en fælles retning for arbejdet, og afklarer ydermere en række etiske dilemmaer, som kan opstå i hverdagen.

I Center Nørrebro tager vi afsæt i Socialforvaltningens Vision 2017.

Visionen er fulgt op af følgende politiske og faglige pejlemærker (note 2):

 • At arbejde for etablering af en god overgang, for udsatte børn- og unge til voksenregi
 • At styrke beskæftigelsesindsatsen
 • At styrke samarbejdet med pårørende og netværk
 • At styrke en vidensbaseret indsats med størst mulig effekt for brugernes recoveryproces
 • At udvikle samarbejdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien
   

Afledt af visionen og pejlemærkerne, er Center Nørrebros værdier følgende:

 • Respekt og omsorg
 • Ligeværdighed  den enkeltes rettigheder, pligter og ansvar
 • Dialog - samarbejde og høj kvalitet i indsatsen
 • Tillid
 • Det sociale netværksperspektiv

 

Center Nørrebros teoretiske referenceramme

Center Nørrebro arbejder med en udstrakt grad af metodefrihed, hvorfor der i samarbejdet med borgeren tilvælges de metodemæssige elementer, der synes meningsfulde og rummer potentiale ift. at gøre en reel forskel for borgerens recoveryproces. Dvs. en eklektisk tilgang.

Dette betyder dog ikke, at alle tilgange og metoder vurderes lige gode eller lige nyttige i teoriernes rene form. Derfor har vi fokus på at udvikle og forfine tilgange, der bl.a. baserer sig på følgende teoretiske referencer: ÅbenDialog & Netværksarbejde (note 3), FIT, Den Motiverende Samtale (MI), Low Arousal, systemisk og socialkonstruktionistisk teori, anerkendende og narrativ teori, eksistentiel teori og kognitive tilgange.

Selvom referencerammerne er mangfoldige fællesnævneren for indsatsen relationsarbejdet. Dette fordi den enkeltes recoveryproces understøttes af den anerkendelse og tillid, som vises via relationsarbejdet. En givtig relation kan være helbredende i sig selv, og være en måde hvorpå et menneske, der har oplevet en alvorlig psykisk krise kan genforbinde med sig selv - og med omverdenen.

Fokus for samarbejdet omkring den individuelle recoveryproces, tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker, drømme og ressourcer - i en balance mellem selvbestemmelse og omsorg. Dette inkluderer ydermere et fokus på mental- og social sundhed, og den fysiske trivsel.

Da dét at komme sig fra psykisk sygdom på sigt peger i retning af at leve et liv uden for Center Nørrebro, er det bærende for indsatsen, at samarbejdet dels er orienteret mod borgerens netværk, herunder det sociale system, behandlingspsykiatrien og mod hverdags-aktiviteter og tilbud, der kan (gen-)skabe tilknytning til fællesskaber, som ligger uden for socialpsykiatrien.

I arbejdet prioriteres de faglige refleksioner højt. Herigennem koordineres og udvikles indsatsen og relevante tilbud identificeres. Vi holder fokus på den faglige udvikling, gennem fællesfaglige fora såsom overlapsmøder, teammøder, personalemøder, faglige forum-møder og supervision og gennem kursusdeltagelse.
 

Uddannelse

Da vi i centeret ønsker stor mangfoldighed, er de ansatte bredt sammensat i forhold til bl.a. køn, alder, uddannelse og erfaring. De ansatte, der har den mest nære kontakt med borgerne arbejder uanset grunduddannelse som kontaktpersoner eller hjemmevejledere i tværfaglige teams. For at blive ansat i Center Nørrebro er minimumskravet til uddannelsesniveau, at man har gennemført en professionsbacheloruddannelse. Dog med den undtagelse, at også Social- og Sundhedsassistenter kan ansættes.

 Samtlige ansatte kontaktpersoner og hjemmevejledere fungerer som vejledere for uddannelsessøgende, der almindeligvis inviteres ind i de teams, hvor vejlederne til daglig har deres praksis.

 

Uddannelsessøgende

Center Nørrebro modtager årligt ca. 150 uddannelsessøgende i praktik. Det er oftest social- og sundhedsassistentelever, pædagogstuderende og socialrådgiverstuderende. Vores forventninger vil være, at du forholder dig professionelt til det ansvar, det er være ansat som kontaktperson/hjemmevejleder. Det betyder almindeligvis, at du i større eller mindre grad skal kunne varetage det ansvar, der følger med at varetage opgaverne, i forhold til de borgere, der søger og får bevilget støtte, hjælp og omsorg jvf. Servicelovens bestemmelser.
 

Vejledning

Som uddannelsessøgende i Center Nørrebro kan du forvente at få en ansvarlig vejleder i den enhed, du hører til. Vejledning finder sted efter dine behov, og du har en vejledningssamtale en gang om ugen.

Det er væsentligt, at du, forud for din praktik, har gjort dig tanker om, hvordan det er bedst for dig at få vejledning, og hvordan du bedst lærer. Din vejleder vil tilpasse den faktiske vejledningspraksis til dine behov og ønsker. Og på grund af de førnævnte store lokale forskelle i vores tilbud, er det væsentligt, at du er indstillet på at have en forventningsafstemmende samtale der, hvor du er i praktik.

Da skriftlighed og store krav om dokumentation i høj grad befolker uddannelsessystemerne, er det vores forventning, at du som elev eller studerende bruger logbog, portefolio eller andre former for skriftligt refleksions-, dokumentations- og udviklingsredskaber. Dette bidrager til at kvalificere vejledningerne, og er med til at fastholde dine individuelle læringsbehov- og mål. Samtidigt kan disse skriftlige dokumenter medvirke til en god faglig dialog om dine personlige og faglige udfordringer, i netop din uddannelse.

 

Studiemål

Det er vigtigt for os, at du som er i gang med en ordinær uddannelse - fx social- og sundhedsassistentelev, pædagogstuderende socialrådgiver studerende - forholder dig til kontaktperson/hjemmevejleder ansvaret. Dette betyder, at du i større eller mindre grad af selvstændighed skal kunne varetage det ansvar, der følger med at varetage opgaverne i forhold til de borgere, der søger og får bevilliget støtte, hjælp og omsorg jvf. Servicelovens bestemmelser.

I Center Nørrebro har vi en ansvarsbeskrivelse for alle ansatte, i forhold til hvilke opgaver vi til hverdag skal varetage. Derudover har vi en skrivelse af kompetencekrav til alle ansatte uanset hvem vi er, og hvad vi har af opgaver.

I en kort form ser kompetencekravene således ud:

”Center Nørrebro arbejder for en kultur, hvor der, gennem anerkendelse, ønskes at bakke op om selvstændighed, involvering og deltagelse".

Kompetencekrav:

Københavns Kommunes værdier afspejler sig i alle funktioner inden for Center Nørrebro:

 • Respekt
 • Ligeværdighed
 • Tillid
 • Dialog

Værdierne spejler sig både i beboernes hverdagsliv og i medarbejdernes arbejdsliv, således at Center Nørrebro fremstår som en helhed, samt udgør et respektfuldt og udviklende miljø.

 

Recovery som orienteringsgrundlag

I Center Nørrebro er samarbejdet båret af troen på, at mennesker, der rammes af en psykisk lidelse, kan komme sig helt eller delvist - betinget af en kvalificeret støtte og trygge rammer. Det enkelte menneske sættes først - med fokus på ressourcer frem for den enkelte diagnose. Alle ansatte forventes at møde med de kompetencer, som betinges af ansvarsbeskrivelsen, samt at mestre og udvikle evner til at udfolde Center Nørrebros værdier og holdninger i praksis.

 

Ud over disse formelle kompetencekrav, der i højere grad omhandler personlighed, menneskesyn og holdningen til vores medmennesker - end faglighed og uddannelse - er det vores forventning, at du forholder dig til dine personlige og faglige udviklings- og læringsmål. Foruden de krav der måtte være forbundet med dit studie. Disse bør afklares med din vejleder indenfor de første to uger af din praktiktid.

 

Noter

[1] De øvrige tre centre er: Center Nord Vest, Center Amager og Center City

[2] Jvf. strategi for Socialpsykiatri & Den røde Tråd

[3] I en tilpasset form, som formuleret af Jaakko Seikkula og dennes team i Tornio, i Lapland