DAT færdigheder for Center Nørrebros brugere

  • ""
Dialektisk adfærdsterapi tilbydes i en tilpasset form borgere tilknyttet Center Nørrebro

Definitionen af DAT?
Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) er udviklet af psykolog Marsha Linehan, som selv tidligere kæmpede med Borderline-symptomer og oplevede en psykiatri som langt fra var gearede til den målgruppe. Deraf opstod et behov i hende for en dag, at hjælpe andre mennesker med samme problematikker.

DAT er dermed udviklet til borgere som skader sig selv og som lever med stærke følelser, som er meget vanskelige at håndtere. Terapiformen er forankret i indlæringsteorien samt den kognitive adfærdsterapi, og er p.t. den bedst evidensbaserede behandling til klientgruppen.

Hvordan bruges DAT?
DAT består i sin klassiske form, af tre dele:

Individuel behandling: Ugentlige samtaler, hvor samtalen udspringer og struktureres ud fra et dagbogsark, som borgeren udfylder ugentligt.  DAT-terapeuten hjælper klienter til at forstå og ændre dysfunktionelle adfærdsmønstre via kædeanalyser, psykoedukation og problemløsning.

Grupper: I grupperne underviser DAT-teamet i forskellige færdigheder til bedre at kunne håndtere de svære følelser.  Færdighederne er opdelt i  4 moduler:  Opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder, færdigheder i følelsesregulering og udholdenhedsfærdigheder.

Telefonisk rådgivning: En mulighed for benyttelse af en krisetelefon, når klienten får det svært udenfor terapiens tidsrum.  Her kan vedkommende få hjælp til at bruge relevante færdigheder, eller arbejde med følelser som fortæller hende/ham, at relationen til primær terapeut ikke holder.

Hvordan bruges DAT i Center Nørrebro?
I Center Nørrebro vil borgeren, som måtte have brug for den dialektiske adfærdsterapi, få tilbudt et samspil med en kontaktperson eller hjemmevejleder som har gennemført undervisning i DAT. Relevante delelementer fra terapiformen vil blive inddraget.

Fx samtaler om de svære følelser eller relationer og, i den forbindelse, vil borgeren modtage undervisning ift. emnet. Dagbogsark fra DAT-terapien kan også indgå, så borgeren hjælpes til at forstå egen adfærd og hjælpes i retning af ændring af selvsamme.

Der findes en række effektive arbejdsark fra terapiformen, som kan inddrages i samspillet. Arkene kan være en god hjælp at tale ud fra, samt danne basis for relevante hjemmeopgaver.

Center Nørrebro har gennemført flere DAT-grupper, og p.t. planlægges at etablere nye af disse.