Visioner og værdier

  • ""
Hvad er vigtigt for Center Nørrebro?

Det er Center Nørrebros vision, at borgerne får hjælp til at udnytte deres sociale rettigheder, så de oplever ligeværdighed, at blive taget alvorligt og er aktør i eget liv.

Forskellighed som en styrke

Mennesker kan med fordel være forskellige og uenige, hvilket naturligvis fordrer, at man også er i åben og respektfuld dialog med hinanden, sådan at man ikke krænker hinandens integritet og rettigheder. 

Det er en omgangsform vi værdsætter hos alle med tilknytning til Center Nørrebro – uanset om du er samarbejdspartner, beboer i eller bruger af centeret, en del af netværket eller ansat i centeret.

Desuden vil Center Nørrebro gerne sikre et højt fagligt niveau blandt alle medarbejdere og ledere. Det betyder kvalitet i opgaveløsningen og refleksion over egen praksis.

Det er vigtigt, at værdigrundlaget kan ses i det daglige

For os er det væsentligt, at værdierne omsættes i vores daglige handlinger, ved at de bruges aktivt i hverdagen i omgangen og samarbejdet med hinanden. Det gælder i alle interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Det gør vi, fordi vi ved, at et aktivt og levet værdigrundlag er medvirkende til at skabe gode rammer for recoveryprocesser og det understøttende psykosociale rehabiliterende arbejde.

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatri

Vi skal sikre, at københavnere med psykisk sygdom mødes af den samme høje kvalitet alle steder i socialpsykiatrien. Derfor skal vi også stå på et stærkt fagligt fundament og have en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder recoveryorienteret og rehabiliterende. Dette faglige fundament kan beskrives under tre overskrifter

  • Sammen med borgeren - betyder at vi tilrettelægger de rehabiliterende indsatser i ligeværdige samarbejder med borgerne, hvor vi altid tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov
  • Vidensbaserede indsatser og kvalitet - betyder at vi på baggrund af en fælles forståelse af recovery og rehabilitering arbejder vidensbaseret og fleksibelt med at støtte borgerne i deres recoveryprocesser. Det betyder også, at vi løbende reflekterer over vores faglige rolle og professionelle relation til borgerne
  • Koordinerede indsatser - betyder at vi tager udgangspunkt i borgernes samlede livssituation i vores rehabiliterende arbejde og koordinerer, at relevante fagligheder og tilbud involveres, selvom de går på tværs af forvaltninger og sektorer

Kilde: Vores Grundfortælling. Den Københavnske socialpsykiatri